Genneralforsamlinger

Referat 2019
Der er ikke skrevet noget endnu
Referat 2018
Der er ikke skrevet noget endnu
Referat 30/3-2017

Haslev                                                                                                                  30. marts 2017

 

Generalforsamling Haslev MTB 2017

 

Af holdt på Troelstrupgaard, Troelstrupvej 37 4690 Haslev.

 

Fremmødte fra bestyrelsen :Mikki Nihøj, Jan Østergård, Micael Hornbæk, Peter Jensen, Henrik Jensen, Christian Juul Rasmussen, Johan Kristensen.

Dagsorden:

 • Dirigent – Mikki Nihøj blev som dirigent

Mikki konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og således er beslutningsdygtig.

 • Referent – Amdi Pedersen
 • Stemmetæller – Thomas B.A.
 • Beretning – ved Christian Juul Rasmussen

Christian fremligger beretningen og herunder kåres årets præstation og årets guttermand.

Årets præstation blev Johan Kristensen for gennemførelse af de 10 spir. Årets Guttermand blev Rasmus Lund, altid glad smilende og yderst hjælpsom. Pokaler blev overrakt for gravering.

Christian beretter om spor situationen som den er P.T. Tagrensen er stadig kun for medlemmer og dette indskærpes når man støder på ikke medlemmer der færdes på sporet. Sanatorie sporet, her er vi på tålt ophold, der må ikke bygges let vedligehold accepteres dog. Vibeengen, alle må køre der, det er kommunalt. Men hvem har vedligehold på sporet? Dette undersøges.  

Kais Holmen (lossepladsen)Sporet. Vi har fået bekræftelse på brugsret og kørsel på området. Vi har nøgle til kæden

 

 • Regnskab – ved Henrik Jensen

Henrik fremligger regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 • Fastsættelse af kontingent og betalingsfrist for 2017

Christian Juul Rasmussen fremligger årets forslag til kontingent. 100,- i indmeldelsesgebyr + 100,- i kontingent eller som hidtil 100,- i indmeldelsesgebyr + 200,- i kontingent. Sidstnævnte blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Betaling og betalingsfrist.

Der betales for et kalenderår med betalingsfrist 30/4 uanset indmeldingsdato, enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

 • Valg til bestyrelsen

Christian Juul Rasmussen og Henrik Jensen blev genvalgt af generalforsamlingen. Christian Friedrichsen blev genvalgt som revisor. Mikki Nihøj, Peter Jensen og Micael Hornbæk har valgt at træde ud af bestyrelsen.

Lasse Stub Søndergaard og Amdi Pedersen blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen af generalforsamlingen.

 

 • Indkommet forslag fra besturelsen

 9 a.i: Blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen

 9 a.ii: Nedsættelse af aktivitetsudvalg. Deltagere her blev Rasmus Lund, Lasse stub Søndergaard og Gustav Andersen

 9 a iii: Nedsættelse af tøjudvalg. Deltagere her blev Christian Juul Rasmussen, Lasse Stub Søndergaard, Kristian Buch og Jan Østergaard.

 9 a.iv.: Nedsættelse af sponsorudvalg: Deltagere her blev Christian Juul Rasmussen, Lasse Stub Søndergaard, Kristian Buch og Jan Østergaard.

 

 

 • Eventuelt

Der nedsættes et beløb på 20.000,- som bestyrelsen kan råde over uden at spørge medlemmerne først. Ved beløb over 20.000,- udfærdiges der et Facebook opslag med demokratisk afstemning.

Sporudvalg blev der også nedsat på generalforsamlingen. Deltagere her blev Jens Gylling, Rasmus Lund, Johan Kristensen, Lasse Stub Søndergaard og Gustav Andersen.

Der blev fra ungdomsskolens side spurgt på MTB hjælp, Der er flere frivillige hjælpere på dette projekt. Der skal aftales nærmere hvorledes ungdomsarbejde skal struktureres. Der er mange ukendte faktorer og disse skal der styr på først.

 

                                                                                       Amdi Perdersen

Referat 17/3-2016

Genneralforsamling Haslev MTB 2016

 

PÅ Maglemosevej 23 4690 Haslev i spejderhytten.

Fremmødte fra bestyrelsen :Mikki Nihøj,Jan Østergård ,Micael Hornbæk,Peter Jensen,Henrik Jensen,(revisor Christian Friderichsen)

Formand – Christian juul rasmussen afbud.

 

 

Dagsorden:

 • Diregent – mikki
 • Referant – Jan Ø
 • Stemme tæller – Thomas B.A.
 • Beretning – ved bestyrelsen.

  Mikki lægger ud og kan fortælle at vi har haft kontakt med kommunen Benny Agergaard, Dorthe Nybjerg med henblik på at søge om jord/areal til et nyt Mtb spor i udkandten af Bregentved skov.

  De er lydhør over for vores ansøgning og vil gå vidre med det.(18/3 har vi fået svar at de arbejder med projektet.)

  Ved dette møde bliver Haslev MTB gjort opmærksom på at sanatorie sporet har ikke fået accept fra Bregentved på MTB kørsel uden for skovveje.

  Vedr. spordage er følgende dage 10/4 – 24/4 – 8/5.

   

  Jens Gylling kan berette at han har haft kontakt med Tine Møller Andersen med henblik på Kais holmen (lossepladsen)

  Spor på det, samt kørsel, vi har ikke fået en skriftlig bekræftelse på brugsret og kørsel på området.

   Hun slutter dog af med at sige at hun ser ikke noget galt i at vi færdes i området, dog respekterer de andre foreninger færden.

 • Regnskab

  Regnskabet er blevet godkendt af revisor (Christian Friderichsen.) samt bestyrelsen og generalforsamlingen.

 • Valg til bestyrelsen Revisor (Christian Friderichsen) ønskede genvalg , genvalgt af genneralforsamlingen.
 • Indkommet foreslag

  Kristian Buch- aktivitets udvalg blev vedtaget på genneralforsamlingen ,sammen med Amdi Pedersen,Lasse Stub.

  Med henblik på : Haslev mester skab,skrueaften,øl/pølser(hygge),div.arrengementer m.m.

 • Eventuelt

  Amdi Pedersen -  spørger til div. Udvalg bestyrelsen kan fortælle at vi har pt.

  Sporudvalg – Johan kristensen og Jan Østergård.

  Tøj/Sponsor udvalg – Thomas B. Andersen og Jan Østergård.

  Kommunikations udvalg – Johan Kristensen , Christian Juul, Mikki Nihøj.

  Webmaster – Jan Østergård.

  Aktivitets udvalg - Kristian Buch, Amdi Pedersen,Lasse Søndergaard.

   

  Tøj udvalget ytrede at formandens håndtering af forløbet med indhentning af sponsorer/tøj, ikke har været en fornøjelse.

  Genneralforsamlingen besluttede at det skulle tages på næste bestyrrelse møde.

   

   

  Peder Riemer  -  spørger om faste træningsdage/ tider, gået vidrer til bestyrelsen.

  Hvad går vores kontigent til ?

  Bestyrrelsen kunne sige at det går til drift af foreningen, samt aktivitets dage. Bestyrrelsen tager det med på næste bestyrelsesmøde ,for at kunne presisere det bedrer over for medlemmerne .

   

  Mikki Nihøj – Mindede om at på sidste genneralforsamling havde var drøftet en evt. kontigent stigning ved denne genneralforsamling fra 100 kr. til 200 kr. og stadig 100 kr. i indmeldeses gebyr .

  Dette blev vedtaget med fleretal på genneralforsamlingen.

   

  Jan Østergård – syntes at vi i foreningen skal strukturere vores tur samt kørsel på vej overholdelse af færselsloven evt. med en ”kaptajn”  ved hver gruppekørsel, niveue opdeling m.m.  Dette er noget bestyrelsen også kigger på.

   

  Thomas B.A. – spurgte til om vi kan betale med Mobilpay, bestyrelsen svarer at vi arbejder på det.

   

  Christian Friderichsen udtaler at der vil være mulighed for at kunne låne lokaler igen.

   

  Referat fra Jan Østergård.