Generalforsamlinger

Referat 2023

Ikke afholdt endnu.

Referat 2022

Ikke afholdt endnu.

Referat 2021

Haslev MTB's generalforsamling:

Søndag d. 30. maj 2021, kl. 12.00

på Haslev Tagrens, Badstedvej 2A, 4690 Haslev.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
  • Thomas Byrnick-Andersen valgt
 • Valg af referent
  • Henrik Jensen valgt
 • Valg af stemmetællere
  • Dennis Nielsen valgt
 • Formandens beretning v. Jan Østergård
  • Året er gået og Corona har sat sit præg, hvorfor der har været få ture. Der er blevet kørt ture og træning i små grupper. Kaisholm er kommet godt i gang via kommunen – 1. etape forventes færdig 1/7. De er i alt 3 mdr. forsinket pga. af regnperiode. Der forventes at blive udlagt dræn så ikke der kommer til stå vand på banen dette sker til sidst. Håb om flere fælles ture så vi kan komme ud og hygge os.  Haslev E-MTB har også set dagens lys, da der er flere og flere der også har en E-MTB. Knæk og bræk, stram kæde mvh Formanden.
 • Årets regnskab v. Henrik
  • Vedtaget.
 • Fastsættelse af kontingent og betalingsfrist for 2021 v. Jan
  • Forslag om uændret kontingent – ændres til 300 kr. + der gives en t-shirt, hvis der betales inden for 14 dage (kort frist pga. tøjbestilling) – vedtaget. Størrelse af trøje skal bestilles hos Simon (simon@haslevmtb.dk). Der udsendes en betalingsopkrævning og besked om hvordan man bestiller trøje.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af revisor:
  • Henrik Jensen valgt
 • Indkomne forslag
  • Bestyrelsen forslår:
   • En generel drøftelse af hvordan vi skal udvikle Haslev MTB.
    • Et antal medlemmer bliver sendt på teknik og instruktør kursus for at kunne tilbyde assistance til nyere medlemmer
    • Der søges økonomisk støtte til at betale for kurser, via DGI og/eller kommune
 • Eventuelt
  •  Forslag om at det store cykelstativ opbevares hos dem der kører e-bike. Bestyrelsen forsøger at søge midler til endnu et stativ.
  • Der er et stigende brug af Tagrensen af mulige ikke-medlemmer og der er set hærværk i form af smadrede ruder og affald i søen. Den tidligere regel om at der mindst skal være et medlem af Haslev MTB med gælder stadig, men inden for denne ramme er udgangspunktet dog at alle der kan have glæde af Tagrensen må bruge den.
  • Der må ikke køres på indkørslen og forbi bygningerne på Tagrensen, med mindre at der er et MTB-arrangement.
  • Drøftet muligheden for at sætte et nyt skilt op ved indgangen til Tagrensen
  • Besluttet at vi starter med nyt skilt og hvis det stadig er et problem, så sætter klubben et vildt kamera op. Bestyrelsen drøfter løsningen med Arne.
  • Spørgsmål om hvorfor bestyrelsen ikke har søgt fonde mv for at få bidrag til investeringer? Det bliver et fokusområde fremover.

På valg er: Henrik Jensen og Amdi Pedersen.

Bestyrelsen ønsker yderligere 1 medlem valgt.

Valgt er ingen, Henrik og Amdi træder ud. Dvs der er 5 medlemmer af bestyrelsen fremover.

 

 

 

Generalforsamlingen Sluttede kl. 14:00 med 16 deltager

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:

Konstituering

Formand: Simon Tødten

Næstformand: Dennis Fus Nielsen

Kasserer: Dennis Fus Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Thomas Byrnick-Andersen

Bestyrelsesmedlem: Jan Østergård

Bestyrelsesmedlem: Christian Moes Nielsen

 

Referat 2020 EX

Onsdag d. 5. august 2020 kl. 19.00


På Haslev Tagrens, Badstedvej 2a, 4690 Haslev.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Forslag til ændring af vedtægter; ”Hvis Haslev MTB opløses eller sammenlægges med en anden forening, skal Haslev MTB sørge for at nedtage rampe på Tagrensen – eller lave en aftale med Arne Rasmussen om at rampen overdrages til Haslev Tagrens eller Arne Rasmussen.”
 • Valg af yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen
 • Eventuelt


Kristian Buch valgt

 

Henrik Jensen valgt

 

Dennis Nielsen valgt

 

Det fremgår af §10.1 i vedtægterne, at:

 

”Til ændring af Foreningens vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af fore­ningens medlemmer.

 

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsam­ling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til de fremmødtes antal - er for for­slaget.”

 

På den ordinære generalforsamling den 8. juli 2020 blev forslaget vedtaget, men da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede, kræver det vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

 

16 stemmer for – ingen imod

 

Christian Moes Nielsen valgt

Simon Tødten valgt

 

Intet

 

Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag til bestyrelsens formand senest 7 dage inden generalforsamlingen.

 

På gensyn!!

Referat 2020

Haslev MTB's generalforsamling, den 8. juli 2020, kl. 19.00:


Dagsorden:

Valg af dirigent: Dennis valgt
Valg af referent: Henrik valgt
Valg af stemmetællere: Thomas valgt
Formandens beretning v Jan:
Årets regnskab v. Henrik
Fastsættelse af kontingent:
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Valg af revisor:
 
Forslag til ændring af vedtægter; Hvis Haslev MTB opløses eller sammenlægges med en anden forening, skal Haslev MTB sørge for at nedtage rampe på Tagrensen – eller lave en aftale med Arne Rasmussen om at rampen overdrages til Haslev Tagrens eller Arne Rasmussen.


Der er modtaget et forslag om faste træningstider og mere faste rammer for ture.


En generel drøftelse af hvordan vi skal udvikle Haslev MTB.
Forslag om faste spordage til sporrensen marts/april, maj, august, november

GF er lovligt indkaldt med 2 ugers varsel via facebook.


Der er ikke krav om, at et bestemt antal medlemmer skal møde op til GF, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes i marts måned, men den indkaldte generalforsamling den 19. marts 2020 måtte udskydes pga corona. Generalforsamlingen er derfor ekstraordinært afholdt i juli måned.

Året er gået stille og roligt og der har været holdt nogle bestyrelsesmøde. Ikke så mange, som vi kunne havde tænkt os, men vi kom igennem nogle forskellige punkter, bla.

Træning fast, ikke fast.


·        Hvad skal profilen omkring Haslev MTB være.

·        Fokus punkter i og omkring Haslev MTB.

·        Evt. fusion med en anden klub.

Der er nogle af de punkter, som der stadig arbejdes på.


Så har der været tæt kontakt med Faxe kommune efter, at der er bevilget en god sum penge til at bygge et offentligt MTB spor for på Kaisholmen. Det er ikke uden bump og modvind, da det i 14 mdr har ”cyklet” rundt i diverse forvaltninger i kommunen.

Dirt builders har brugt en masse tid på rådgivning og det forventes at de skal bygge sporet.

Som det ser ud pt. er der håb for at de går i jorden efter sommerferien, da pengene skal været brugt inden 1/1-21 ellers går de tabt.


Der har været ture / aktiviteter i denne sæson.


Fra den 17-4-19 til den 29-6-19 forsøgte vi med fast træning onsdag og søndag, resultatet var blandet:

7-4-19 - Søndags træning med grill hygge derefter -10-12 pers.
25-5-19 - Åbent hus på tagrensen - 25-35 pers.
17-8-19 - Tjekkiet tur for vovede - 6 pers.
13-9-19 - Klub tur til Bornholm - 14 pers.
31-12-19 - Nytårs tur/kur - 10-12 pers der vovede sig afsted.
8-2-20 - Mtb Tur med Riders (DGI) Faksinge - 30+ pers

 

Pt. er der 36 betalende medlemmer og 24 medlemmer. der er udestående.

Bestyrelsen har valgt at kører videre med de sponsorer, som vi har nu uden beregning.  

Regnskabet blev gennemgået og vedtaget.

Uændret kontingent: 200 kr. for eksisterende medlemmer og 300 kr. for nye medlemmer.


Thomas og Dennis valgt

Henrik Nielsen valgt


Det fremgår af §10.1 i vedtægterne, at:

”Til ændring af Foreningens vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af fore­ningens medlemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsam­ling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til de fremmødtes antal - er for for­slaget.”

Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var fremmødt, kan forslaget til ændring af vedtægterne ikke vedtages. Der var enstemmighed for forslaget, hvorfor der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvilket bliver den 5/8, kl. 19..

Forslaget er vedtaget – og bestyrelsen arbejder videre med det.

Der var en generel drøftelse heraf og bestyrelsen ønsker flere medlemmer til at hjælpe med arbejdet, hvorfor der på den ekstraordinære generalforsamling i august søges flere medlemmer til bestyrelsen.


Generalforsamlingen sluttede 20.45.

Referent:

Henrik Jensen


Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:

Konstituering

Formand: Jan Østergaard

Næstformand: Amdi Pedersen

Kasserer: Henrik Jensen

Bestyrelsesmedlem: Thomas Byrnick-Andersen

Bestyrelsesmedlem: Dennis

På gensyn!!

Referat 2019

Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19.00

på Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev.


Dagsorden:

1 Valg af dirigent: Amdi valgt – som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2 Valg af referent: Henrik Jensen valgt


3 Formandens beretning v. Jan


4 Årets regnskab v. Henrik: 

Regnskabet blev gennemgået og vedtaget.

Fastsættelse af kontingent og betalingsfrist for 2019 v. Jan: 

Vedtaget at kontingentet på 200 kr. og 100 kr. ved indmeldelse fortsætter.

5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Christian Juul Rasmussen, Henrik Jensen, Lasse Stub Søndergaard og Amdi Pedersen (Christian ønsker ikke genvalg)

Jan Østergaard og Rasmus Lund er ikke på valg, men Rasmus ønsker at træde ud.

Henrik Jensen, Lasse Stub Søndergaard, Amdi Pedersen og Jonas Larsen blev valgt.


6 Valg af revisor: Christian Friedrichsen ønsker ikke genvalg

Henrik Verner Nielsen blev valgt som revisor


7 Indkomne forslag

 1. Johan forslog at klubbens midler blev brugt til klubtur, hvilket blev vedtaget.
 2. Faste træningsdage onsdag og søndag, hvilket blev vedtaget

Eventuelt

 1. Opfordring til at der arrangeres flere søndagsture og sociale arrangementer


Referent:

Henrik Jensen

På gensyn!!

Referat 2018

Mandag d. 19. marts 2018 kl. 19.00

på Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning v. Christian
5. Årets regnskab v. Henrik
6. Fastsættelse af kontingent og betalingsfrist for 2018 v. Christian
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.


På valg er: Jan Østergaard og Johan Kristensen (Johan ønsker ikke genvalg)


Christian Juul Rasmussen, Henrik Jensen, Lasse Stub Søndergaard og Amdi Pedersen er ikke på valg.


8. Valg af revisor: På valg er Christian Friedrichsen
9. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen forslår:
i. Nedsættelse af et aktivitetsudvalg
10. Eventuelt

Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag til bestyrelsens formand senest 7 dage inden generalforsamlingen.

På gensyn!!

Referat 2017

30. marts 2017 Af holdt på Troelstrupgaard, Troelstrupvej 37 4690 Haslev.


Fremmødte fra bestyrelsen :Mikki Nihøj, Jan Østergård, Micael Hornbæk, Peter Jensen, Henrik Jensen, Christian Juul Rasmussen, Johan Kristensen. 

Dagsorden:
Dirigent – Mikki Nihøj blev som dirigent

Mikki konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og således er beslutningsdygtig.

Referent – Amdi Pedersen
Stemmetæller – Thomas B.A.
Beretning – ved Christian Juul Rasmussen

Christian fremligger beretningen og herunder kåres årets præstation og årets guttermand. 

Årets præstation blev Johan Kristensen for gennemførelse af de 10 spir.

Årets Guttermand blev Rasmus Lund, altid glad smilende og yderst hjælpsom. 


Pokaler blev overrakt for gravering.

Christian beretter om spor situationen som den er P.T. Tagrensen er stadig kun for medlemmer og dette indskærpes når man støder på ikke medlemmer der færdes på sporet. 


Sanatorie sporet, her er vi på tålt ophold, der må ikke bygges let vedligehold accepteres dog. Vibeengen, alle må køre der, det er kommunalt. Men hvem har vedligehold på sporet? Dette undersøges.   

Kais Holmen (lossepladsen)Sporet. Vi har fået bekræftelse på brugsret og kørsel på området. Vi har nøgle til kæden 


Regnskab – ved Henrik Jensen

Henrik fremligger regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen.


Fastsættelse af kontingent og betalingsfrist for 2017
Christian Juul Rasmussen fremligger årets forslag til kontingent. 100,- i indmeldelsesgebyr + 100,- i kontingent eller som hidtil 100,- i indmeldelsesgebyr + 200,- i kontingent. Sidstnævnte blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Betaling og betalingsfrist.
Der betales for et kalenderår med betalingsfrist 30/4 uanset indmeldingsdato, enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.


Valg til bestyrelsen 
Christian Juul Rasmussen og Henrik Jensen blev genvalgt af generalforsamlingen. Christian Friedrichsen blev genvalgt som revisor. Mikki Nihøj, Peter Jensen og Micael Hornbæk har valgt at træde ud af bestyrelsen.

Lasse Stub Søndergaard og Amdi Pedersen blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen af generalforsamlingen.


Indkommet forslag fra besturelsen
 9 a.i: Blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen
 9 a.ii: Nedsættelse af aktivitetsudvalg. Deltagere her blev Rasmus Lund, Lasse stub Søndergaard og Gustav Andersen
 9 a iii: Nedsættelse af tøjudvalg. Deltagere her blev Christian Juul Rasmussen, Lasse Stub Søndergaard, Kristian Buch og Jan Østergaard.
 9 a.iv.: Nedsættelse af sponsorudvalg: Deltagere her blev Christian Juul Rasmussen, Lasse Stub Søndergaard, Kristian Buch og Jan Østergaard.


Eventuelt
Der nedsættes et beløb på 20.000,- som bestyrelsen kan råde over uden at spørge medlemmerne først. Ved beløb over 20.000,- udfærdiges der et Facebook opslag med demokratisk afstemning.
Sporudvalg blev der også nedsat på generalforsamlingen. Deltagere her blev Jens Gylling, Rasmus Lund, Johan Kristensen, Lasse Stub Søndergaard og Gustav Andersen.
Der blev fra ungdomsskolens side spurgt på MTB hjælp, Der er flere frivillige hjælpere på dette projekt. Der skal aftales nærmere hvorledes ungdomsarbejde skal struktureres. Der er mange ukendte faktorer og disse skal der styr på først.


Amdi Perdersen

På gensyn!!

Referat 2016

31/10-2016 På Maglemosevej 23 4690 Haslev i spejderhytten.


Fremmødte fra bestyrelsen :Mikki Nihøj,Jan Østergård ,Micael Hornbæk,Peter Jensen,Henrik Jensen,(revisor Christian Friderichsen)

Formand – Christian juul rasmussen afbud.


Dagsorden:
Diregent – mikki
Referant – Jan Ø
Stemme tæller – Thomas B.A.
Beretning – ved bestyrelsen.

Mikki lægger ud og kan fortælle at vi har haft kontakt med kommunen Benny Agergaard, Dorthe Nybjerg med henblik på at søge om jord/areal til et nyt Mtb spor i udkandten af Bregentved skov.

De er lydhør over for vores ansøgning og vil gå vidre med det.(18/3 har vi fået svar at de arbejder med projektet.)

Ved dette møde bliver Haslev MTB gjort opmærksom på at sanatorie sporet har ikke fået accept fra Bregentved på MTB kørsel uden for skovveje.

Vedr. spordage er følgende dage 10/4 – 24/4 – 8/5.

Jens Gylling kan berette at han har haft kontakt med Tine Møller Andersen med henblik på Kais holmen (lossepladsen)
Spor på det, samt kørsel, vi har ikke fået en skriftlig bekræftelse på brugsret og kørsel på området.
 Hun slutter dog af med at sige at hun ser ikke noget galt i at vi færdes i området, dog respekterer de andre foreninger færden.

Regnskab
Regnskabet er blevet godkendt af revisor (Christian Friderichsen.) samt bestyrelsen og generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen Revisor (Christian Friderichsen) ønskede genvalg, genvalgt af genneralforsamlingen.

Indkommet foreslag 
Kristian Buch- aktivitets udvalg blev vedtaget på genneralforsamlingen ,sammen med Amdi Pedersen,Lasse Stub.
Med henblik på : Haslev mester skab,skrueaften,øl/pølser(hygge),div.arrengementer m.m.

Eventuelt
Amdi Pedersen -  spørger til div. Udvalg bestyrelsen kan fortælle at vi har pt.
Sporudvalg – Johan kristensen og Jan Østergård.
Tøj/Sponsor udvalg – Thomas B. Andersen og Jan Østergård.
Kommunikations udvalg – Johan Kristensen , Christian Juul, Mikki Nihøj.
Webmaster – Jan Østergård.

Aktivitets udvalg - Kristian Buch, Amdi Pedersen,Lasse Søndergaard.

Tøj udvalget ytrede at formandens håndtering af forløbet med indhentning af sponsorer/tøj, ikke har været en fornøjelse.

Genneralforsamlingen besluttede at det skulle tages på næste bestyrrelse møde.


Peder Riemer  -  spørger om faste træningsdage/ tider, gået vidrer til bestyrelsen.

Hvad går vores kontigent til ?
Bestyrrelsen kunne sige at det går til drift af foreningen, samt aktivitets dage. Bestyrrelsen tager det med på næste bestyrelsesmøde, for at kunne præcisere det bedre over for medlemmerne .

Mikki Nihøj – Mindede om at på sidste genneralforsamling havde var drøftet en evt. kontigent stigning ved denne genneralforsamling fra 100 kr. til 200 kr. og stadig 100 kr. i indmeldeses gebyr.

Dette blev vedtaget med fleretal på genneralforsamlingen.


Jan Østergård – syntes at vi i foreningen skal strukturere vores tur samt kørsel på vej overholdelse af færselsloven evt. med en ”kaptajn”  ved hver gruppekørsel, niveue opdeling m.m.  Dette er noget bestyrelsen også kigger på.


Thomas B.A. – spurgte til om vi kan betale med Mobilpay, bestyrelsen svarer at vi arbejder på det.


Christian Friderichsen udtaler at der vil være mulighed for at kunne låne lokaler igen.


Referat fra Jan Østergård.

På gensyn!!

Referat 2015

Referat af ekstraordinær generalforsamling i ”Haslev MTB Spor bygning” d. 15/6-15 kl. 19 på Haslev Tagrens, Badstedvej 2, 4690 Haslev.
 
Dirigent: Johan Kristensen
 
Referant: Jens Gylling
 
Tilstede: Henrik Jensen, Thomas Byrnich, Peder Riemer, Peter Jensen, Mikki Nihøj, Jan Østergaard, Micael Hornbæk, Arne Rasmussen, Christian Rasmussen, Berit Mogensen, Troel Mogensen, Amdi Pedersen, Mikkel Schjøtter, Christian Friderichsen, Johnny Andersen, Johan Kristensen og Jens Gylling. I alt 17 som alle er stemmeberettiget.
 
Forslag til vedtægtsændringer:
 
1.1: Foreningens navn ændres fra Haslev MTB Spor Bygning til Haslev MTB. 17 stemmer for, 0 imod.
 
1.2: Foreningens formål er at indsamle økonomisk støtte til bygning OG VEDLIGEHOLDELSE af mountainbikespor og baner i og omkring Haslev, samt at organisere medlemmer med interesse i mountainbike. Tilføjelsen ”og vedligeholdelse” blev vedtaget med 17 stemmer for.
 
2.2: Det blev besluttet med 9 stemmer for, 6 stemmer imod, at der fremover er et indmeldelses gebyr og et årligt kontingent. Indmeldelsesgebyret er et engangsgebyr med mindre man overskrider betalingsfristen for kontingent. Man betragtes som udmeldt så fremt man ikke betaler til tiden og skal derfor indmeldes igen. Kontingentet er årligt og løber fra 1.4 til 31.3. Det blev forslået at medlemmer skal have et medlemskort.
 
3.2: Medlemmer af Haslev MTB får bl.a. adgang til særlige rabat ordninger på køb af cykeltøj mm, adgang til særlige MTB-ture og adgang til at køre på ”Tagrens-sporet” og andre fremtidige private spor under Haslev MTB. 17 stemmer for.
 
3.3: Medlemmer af Haslev MTB overholder reglerne for de natur områder der køres i og tager hensyn til andre bruger af disse områder. Medlemmer skal køre med hjelm. 17 stemmer for.
 
3.4: Medlemmer der ikke overholder foreningens regler og formålsbestemmelser, kan ekskluderes af foreningen efter bestyrelsens beslutning. 16 stemmer for. 0 i mod.
 
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent: Med 9 stemmer for, 6 stemmer imod, blev det beslutte af indmeldelsesgebyret er 100 kr. Kontingent frem til 31/3 2016 er 100,-. Kontingent for perioden 1/4-16 til 31/3-17 fastsættes på ordinær generalforsamling i marts 2016.
 
Evt:
 
• Johnny Andersen foreslog et samarbejder mellem Haslev Cykel Motion og Haslev MTB om et fælles Haslevmesterskab. Det blev modtaget med stor interesse.
 
• Haslev MTB vil snarest søge kommunen om brugsretten på sporet på ”Lossepladsen”. Jens Gylling har været på sporvandring med en repræsentant fra Kultur og Fritid. Der var ikke nogen indvendelser mod det nuværende spor, da det ikke berører privat grund. Dog er græsstien fra Bråbyvej til den lille bro privat. Vi skal derfor køre ind af asfaltvejen. Kommunen ligger meget vægt på at man overholder de eksisterende regler for området.  Vi skal derfor respektere, at vi ikke må cykle når der flyves eller skydes. Jens Gylling har også mødt en medarbejder fra Park og Vej, der bekæmper bjørneklo på området. Vi har lavet en aftale om en fælles indsats. I forhold til hundelufterne gælder sund fornuft. De er der på samme vilkår som os, da det er et fælles rekreativt område. Hvis hundene er truende eller bider, må man selv overveje en anmeldese af den enkelte hund/ejer. Vi opfordrer til at man er meget flexibel i forhold til hundelufterne. Der går en stor gruppe fra kl. 9-10 i hverdage.
 
• Der er sprøjtet mod brændenælder på Tagrensen. Det skal lige have lov til at virke.
 
• Haslev MTB har indledt en dialog med Gisselfeldt om et muligt spor i skoven.
 
• Thomas Byrnich opfordrer alle til at følges ad på de opslående ture, så ingen bliver ”sat” ude på ruten.


På gensyn!!