Generalforsamlinger

Referat 2015
Der er ikke skrevet noget endnu
Referat 2016
Der er ikke skrevet noget endnu
Referat 2017
Der er ikke skrevet noget endnu
Referat 2018
Der er ikke skrevet noget endnu
Referat 2019
Der er ikke skrevet noget endnu
Referat 2020

Haslev MTB's generalforsamling, den 8. juli 2020, kl. 19.00:

Dagsorden:

 

 • Valg af dirigent: Dennis valgt
 • Valg af referent: Henrik valgt
 • Valg af stemmetællere: Thomas valgt
 • Formandens beretning v Jan:
 • Årets regnskab v. Henrik
 • Fastsættelse af kontingent:
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • Valg af revisor:
 •  
  • Forslag til ændring af vedtægter; Hvis Haslev MTB opløses eller sammenlægges med en anden forening, skal Haslev MTB sørge for at nedtage rampe på Tagrensen – eller lave en aftale med Arne Rasmussen om at rampen overdrages til Haslev Tagrens eller Arne Rasmussen.
  • Der er modtaget et forslag om faste træningstider og mere faste rammer for ture.
  • En generel drøftelse af hvordan vi skal udvikle Haslev MTB.
 • Forslag om faste spordage til sporrensen marts/april, maj, august, november

GF er lovligt indkaldt med 2 ugers varsel via facebook.

 

Der er ikke krav om, at et bestemt antal medlemmer skal møde op til GF, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

 

Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes i marts måned, men den indkaldte generalforsamling den 19. marts 2020 måtte udskydes pga corona. Generalforsamlingen er derfor ekstraordinært afholdt i juli måned.

 

 

 

 

Året er gået stille og roligt og der har været holdt nogle bestyrelsesmøde. Ikke så mange, som vi kunne havde tænkt os, men vi kom igennem nogle forskellige punkter, bla.

 

 • Træning fast, ikke fast.

·        Hvad skal profilen omkring Haslev MTB være.

·        Fokus punkter i og omkring Haslev MTB.

·        Evt. fusion med en anden klub.

 

Der er nogle af de punkter, som der stadig arbejdes på.

 

Så har der været tæt kontakt med Faxe kommune efter, at der er bevilget en god sum penge til at bygge et offentligt MTB spor for på Kaisholmen. Det er ikke uden bump og modvind, da det i 14 mdr har ”cyklet” rundt i diverse forvaltninger i kommunen.

 

Dirt builders har brugt en masse tid på rådgivning og det forventes at de skal bygge sporet.

 

Som det ser ud pt er der håb for at de går i jorden efter sommerferien, da pengene skal været brugt inden 1/1-21 ellers går de tabt.

 

Der har været ture / aktiviteter i denne sæson.

 

Fra den 17-4-19 til den 29-6-19 forsøgte vi med fast træning onsdag og søndag, resultatet var blandet:

 

 • 7-4-19        søndags træning med grill hygge derefter -10-12 pers.
 • 25-5-19      Åbent hus på tagrensen - 25-35 pers.
 • 17-8-19      Tjekkiet tur for vovede - 6 pers.
 • 13-9-19      Klub tur til Bornholm - 14 pers.
 • 31-12-19     Nytårs tur/kur - 10-12 pers der vovede sig afsted.
 • 8-2-20                          Mtb Tur med Riders (DGI) Faksinge - 30+ pers

 

Pt. er der 36 betalende medlemmer og 24 medlemmer. der er udestående.

 

Bestyrelsen har valgt at kører videre med de sponsorer, som vi har nu uden beregning.  

 

 

Regnskabet blev gennemgået og vedtaget.

 

Uændret kontingent: 200 kr. for eksisterende medlemmer og 300 kr. for nye medlemmer.

 

Thomas og Dennis valgt

 

Henrik Nielsen valgt

 

Det fremgår af §10.1 i vedtægterne, at:

 

”Til ændring af Foreningens vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af fore­ningens medlemmer.

 

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsam­ling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til de fremmødtes antal - er for for­slaget.”

 

Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var fremmødt, kan forslaget til ændring af vedtægterne ikke vedtages. Der var enstemmighed for forslaget, hvorfor der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvilket bliver den 5/8, kl. 19..

 

Forslaget er vedtaget – og bestyrelsen arbejder videre med det.

 

Der var en generel drøftelse heraf og bestyrelsen ønsker flere medlemmer til at hjælpe med arbejdet, hvorfor der på den ekstraordinære generalforsamling i august søges flere medlemmer til bestyrelsen.

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede 20.45.

 

Referent:

 

 

Henrik Jensen

 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:

 

Konstituering

 

Formand: Jan Østergaard

Næstformand: Amdi Pedersen

Kasserer: Henrik Jensen

Bestyrelsesmedlem: Thomas Byrnick-Andersen

Bestyrelsesmedlem: Dennis

 

 

Referat 2021
Der er ikke skrevet noget endnu
Referat 2022
Der er ikke skrevet noget endnu